Bahçe Kapi Sistemleri

YANA KAYAR BAHÇE KAPISI
Yanakayar kap?larda genellikle ray üzerinde kayan tek bir kanat mevcuttur.
Bu tip giri?lerde, açma kapama sürecinde kap?n?n kayabilmesi için uzun ve dar bir bo?lu?a ihtiyaç vard?r.Bu kap?lar; geni? giri?ler, yoku?lara yerle?tirilmi? giri?ler, ya da dairesel kap?lar?n aç?lmas? için yeterli alan bulunmayan durumlarda en ideal korumad?rlar.

?deal sistem seçilmek istendi?inde a??rl?k ve kap? uzunlu?u dikkate al?nmal?d?r.

Bu sistemler, kapama sürecinde maksimum güvenli?i sa?lamak için yumu?ak ba?lama ve biti? fonksiyonu ile donat?lm??t?r, engel tespit fonksiyonu, kap? hareketinin bloke olmas? durumunda insan ve nesnelere gelebilecek zarar? önlemek için, hareketi durdurur ve tersine çevirir.

Konutlarda kullan?lmak üzere pek çok sistem mevcuttur: Nice yana kayar bahçe kap?s? motorlar? a??rl??? 300 kg’a kadar olan hafif kap?lar ve a??rl??? 600 ila 1000 kg aras?nda de?i?en a??r kap?lara, ihtiyaca özel her türlü çözümü sorunsuz sunabilmektedir.

Nice yana kayar bahçe kap?s? motorlar? ile özellikle al??veri? merkezlerinde, hastanelerde ve sanayide ihtiyaç duyulan geni? giri?ler için a??r kap?lar kurmak mümkündür. Sistemler 3500 kg’a kadar olan a??rl?klardaki kap? kanatlar?n? i?letebilecek ?ekilde tasarlanm??t?r. Bu tasar?mlar, her türlü atmosfer ko?uluna dayan?kl?l?k gösterebilmekte, maksimum i?letme güvenli?i ve uzun vadeli performans sa?lamaktad?r.

1. Kayar Kap? Motoru
2. Uzaktan Kumanda
3. Kremiyer Hareket Di?lisi
4. Emniyet Fotoseli
5. Fla?ör Lamba

 

YANA KAYAR BAHÇE KAPISI UYGULAMA RES?MLER?

images (1) images (2) images (1)kap? ertan2 bft kap? kap?????? kap???65 kap?98

About

Comments are closed.